Начало » Оповестяване на риска

Оповестяване на риска

Тази интернет страница е част от сайта www.expat.bg на Управляващо дружество Експат Асет Мениджмънт ЕАД. Представената тук информация има само информационна цел и при никакви обстоятелства никоя част от нея не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за покупка или продажба на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение.

Миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки до значителна загуба на активи. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Инвестициите в дялове на договорен фонд, борсово търгуван фонд или чрез индивидуална инвестиционна сметка не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция.

Дялове от борсово търгувани фондове, закупени на вторичен пазар, обикновено не се изкупуват обратно на първичен пазар. Инвеститорите, търгуващи с дялове на борсово търгуван фонд на вторичния пазар, е необходимо да се обърнат към инвестиционни посредници, където е възможно начисляване на такси за брокерски услуги. При закупуване на дялове на вторичния пазар инвеститорите е възможно да заплащат повече от текущата нетна стойност на активите (НСА) на дял, а при продажба на вторичния пазар е възможно да получат по-малко от НСА на дял.

Пълният пакет документи за всеки от борсово търгуваните фондове (вкл. проспект, ключова информация за инвеститорите, правила, структура на портфейла, НСА, iNAV и др.), както и информация за първичния пазар на фондовете, достъпен за квалифицирани по проспект инвеститори, са публикувани на сайта www.expat.bg тук на български език и на английски език и са на разположение в офиса на управляващото дружество (София, ул. Георги С. Раковски 96А) всеки работен ден от 9:00 до 18:00 часа. Индикативната нетна стойност на активите на всеки от фондовете (iNAV) се публикува на www.boerse-frankfurt.de.

Информацията, включена в тази интернет страница, е изготвена на базата на източници, които се считат за достоверни. Взети са всички необходими мерки, за да се гарантира прецизността на съдържанието, но при никакви обстоятелства Експат Асет Мениджмънт или Експат Капитал не носят отговорност за това съдържание и не поемат обезщетения към получателите или трети страни по отношение на прецизността, пълнотата и/или коректността на информация.

***

SOFIX е създаден, изчисляван и публикуван от Българска фондова борса. Индексът е регистрирана търговска марка на БФБ.

CROBEX е създаден, изчисляван и публикуван от Zagreb Stock Exchange. Индексът е регистрирана търговска марка на Zagreb Stock Exchange.

ASE, ATHEX и “ATHEX Composite Share Price Index” е търговска марка на Athens Stock Exchange. TИндексът се изчислява от Athens Stock Exchange (“ATHEX”). Индексът ATHEX не спонсорира или популяризира борсово търгувания фонд, който го следва, и по никакъв начин не е свързан с него и не носи отговорност за неговите операции, управление и търговия. Expat Asset Management е получило пълен лиценз от ATHEX за използване на тази интеректуална собственост при създаване на борсово търгувания фонд.

BELEX15 е индекс на акции, изчисляван и публикуван от Belgrade Stock Exchange (BELEX). Името на индекса (BELEX15) е защитено от Belgrade Stock Exchange като търговска марка. Неизключително право за използване на тази търговска марка е предоставено на Expat Asset Management след сключване на лицензионно споразумение с Belgrade Stock Exchange (BELEX).

BET е индекс на акции, изчисляван и публикуван от Bucharest Stock Exchange. Името на индекса е защитено от Bucharest Stock Exchange като търговска марка. Неизключително съгласие за използване на търговската марка във връзка с Expat Romania BET UCITS ETF е дадено след сключването на лицензионно споразумение с Bucharest Stock Exchange.

BUX е създаден, изчисляван и публикуван от Budapest Stock Exchange. Индексът е регистрирана търговска марка на Budapest Stock Exchange.

MBI10 е създаден, изчисляван и публикуван от Macedonian Stock Exchange. Индексът е регистрирана търговска марка на Macedonian Stock Exchange.

PX® (PX Index) е създаден, изчисляван и публикуван от Prague Stock Exchange. Абревиатурата на индекса е регистрирана като търговска марка. Описанието, правилата и състава на PX® index са публикувани на сайта на Prague Stock Exchange www.pse.cz. Неизключително съгласие за използване на PX® във връзка с Expat Czech PX UCITS ETF е дадено след сключването на лицензионно споразумение с Vienna Stock Exchange.

SAX е създаден, изчисляван и публикуван от Bratislava Stock Exchange. Индексът е регистрирана търговска марка на Bratislava Stock Exchange.

SBI TOP е индекс на акции, изчисляван и публикуван от Ljubljana Stock Exchange. Името на индекса е защитено от Ljubljana Stock Exchange като търговска марка. Неизключително съгласие за използване на търговската марка във връзка с Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF е дадено след сключването на лицензионно споразумение с Vienna Stock Exchange.

WIG20 е разработен и представян от Warsaw Stock Exchange (“WSE”). Името и логото, описанието и начина на изчисляване на индекса са интелектуална собственост на WSE. Expat Asset Management използва тази интеректуална собственост въз основа на предоставен лиценз. WSE не е издател на Expat Poland WIG20 UCITS ETF, фондът не е спонсориран, разрешаван или популяризиран по никакъв начин от WSE. WSE не носи отговорност за загуби, претърпени във връзка с инвестиция във финансови инструменти, които ползват индекса за бенчмарк.

Документи

Политика за обработване и защита на личните данни

Политика за използване на бисквитки

Условия за ползване

Още документи, свързани с дейността на УД Експат Асет Мениджмънт може да видите тук.

Документи за борсово търгуваните фондове, управлявани от УД Експат Асет Мениджмънт, може да видите тук.